• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Timişul, mai bine! - Strategia de dezvoltare economico - socială a judeţului Timiş

NOŢIUNEA DE PROGRAMARE este definită prin Decizia Consiliului Europei CE nr. 1260 /1999, care stabileşte regulile generale pentru Fondurile Structurale şi care reprezintă "procesul de organizare, luare a deciziilor şi finanţare, derulat într-un număr de etape pentru a implementa, pe o bază multianuală, acţiunea comună a Comunităţii şi a Statelor Membre în scopul atingerii obiectivelor politicii de coeziune stabilite la Articolul 1":

- promovarea dezvoltării si ajustărilor structurale ale regiunilor a căror dezvoltare este rămasă în urmă (Obiectivul 1),

- susţinerea conversiei economice şi sociale a zonelor care se confruntă cu dificultăţi structurale (Obiectivul 2) şi

- susţinerea adaptării şi modernizării politicilor şi sistemelor de educaţie, instruire şi ocupare a forţei de muncă (Obiectivul 3).

Totodată, programarea se bazează pe principiul "coerenţei interne, în sensul de existenţă a unui program coerent cu acţiuni complementare, definit printr-o strategie explicită, astfel încât impactul final al unui program să fie mai ridicat decât suma impacturilor proiectelor care-l alcătuiesc".

Programarea este strâns legată de principiul parteneriatului şi al dezvoltării unei reţele instituţionale şi de câştigarea consensului unui număr mare de actori publici sau privaţi care să susţină implementarea programului.

Programarea nu înseamnă numai programare financiară multianuală, dar şi aplicarea principiului parteneriatului, monitorizare şi evaluare.

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş (SDES Timiş) cu Programul strategic (PS – SDES Timiş) este un instrument programatic fundamental prin care judeţul Timiş îşi propune să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economice faţă de media dezvoltării regiunilor Uniunii Europene. SDES Timiş se bazează pe un concept specific adaptat politicii europene de coeziune economică şi socială şi reprezintă documentul de planificare strategică şi de programare financiară multianuală a judeţului, elaborat în baza consultărilor programatice anterioare. Strategia este perfectibilă deopotrivă, printr-o consultare continuă a partenerilor relevanţi interesaţi astfel încât să poată orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a judeţului Timiş, în context regional, naţional şi european.

Pornind de la discuţii tehnice în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş, în cadrul unor întâlniri parteneriale cu reprezentanţii instituţiilor administraţiei publice locale din judeţul Timiş şi cu reprezentanţi importanţi ai mediului de afaceri, SDES Timiş a demarat încă din anul 2005, pe baza ideii că acest document are în vedere, în principal, priorităţi şi obiective compatibile cu domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Această abordare este justificată atât prin considerarea rolului SDES Timiş de utilizare şi valorificare superioară a ofertei Fondurilor Structurale şi de Coeziune, cât şi prin prisma faptului că politicile de dezvoltare ale judeţului Timiş se aliniază după anul 2007 la priorităţile regionale şi comunitare de dezvoltare şi sunt bazate pe măsuri considerate drept stimuli de dezvoltare socio-economică durabilă la nivel european.

SDES Timiş, împreună cu Programul strategic (PSP – SDES Timiş), îşi propune să se constituie ca document programatic de orientare a dezvoltării judeţului Timiş până în anul 2015 cu perspectiva 2020, având şi rolul facilitării accesului judeţului Timiş la Fondurile Structurale şi de Coeziune a Uniunii Europene.

Construcţia sistemului de obiective a strategiei şi a programului strategic de proiecte al judeţului Timiş, are în vedere atât cerinţele specifice de dezvoltare ale judeţului în corelaţie cu

potenţialele locale, fiind compatibilizat şi cu importante documente de planificare strategică pe plan regional şi naţional, respectiv cu:

- Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii VEST 2007 – 2013 (obiectiv general, obiective specifice, axe strategice, priorităţi şi arii de intervenţie);

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României;

- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 – 2013;

- Conceptul de dezvoltare teritorială a României si integrare în structurile teritoriale ale UE

2007-2030;

- Principalele programe ale dezvoltării europene: Programul Operaţional Regional (POR), şase Programe Operaţionale Sectoriale (POS), Programele de Cooperare Teritorială Europeană şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), toate finanţate deFondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene 2007 – 2013 (Fondul

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune).

Corelarea strategică între obiectivele, axele şi domeniile de intervenţie ale actualei strategii de dezvoltare cu cele ale programelor europene, este superioară celei din perioada de preaderare a României la UE, care s-a caracterizat printr-o mai slabă programare strategică la nivelele superioare, asigurând, în acest mod, o valorificare eficientă a noilor resurse disponibile.

În continuare, vor fi necesare consultări susţinute între partenerii strategici ai judeţului Timiş pentru corelarea unor componente particulare ale actualei SDES Timiş cu cerinţele programelor de finanţare nerambursabilă ale UE cât şi cu cele ale altor programe interne şi internaţionale.

Principalele caracteristici ale SDES Timiş, care o individualizează sunt:

 dimensiunea locală în abordarea problemelor socio-economice din punct de vedere local şi valorificarea resurselor şi oportunităţilor locale;

 dă prioritate zonelor relativ rămase în urmă sau mai puţin dezvoltate, pentru a le asigura un set minim de precondiţii de creştere;

 domeniile de intervenţie ale SDES Timiş sunt complementare ariilor de intervenţie ale Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii VEST şi se aşteaptă să opereze în sinergie cu acestea, dar şi cu cele ale programelor Uniunii Europene;

 promovează abordarea de jos în sus a dezvoltării economice;

 are în vedere direcţiile prioritare tematice ale celor mai importante strategii la nivel naţional.

Se asumă că implementarea strategiei de dezvoltare prin utilizarea eficientă a fondurilor prevăzute, atât interne cât şi externe, va conduce la orizontul anilor 2015 - 2020, la un judeţ competitiv, dinamic şi prosper, integrat cu succes în Uniunea Europeană şi aflat pe un trend de dezvoltare rapidă şi durabilă.

Română